Avís legal

Condicions Generals d'Ús i de la Contractació

Aquestes condicions generals d'ús i de contractació (en endavant, "les condicions generals") regeixen l'accés de l'usuari (en endavant, "l'usuari") al lloc web www.b-hotel.com (en endavant, "el lloc web"), així com l'ús d'aquest lloc web i la contractació de productes i serveis a través d'aquest lloc web. Amb l'acceptació d'aquestes condicions generals, l'usuari manifesta:

1. Que ha llegit, entén i comprèn tot el que s'hi exposa.
2. Que té capacitat suficient per a contractar.
3. Que assumeix totes les obligacions que s'hi especifiquen.

L'ús del lloc web atribueix la condició d'usuari del lloc web i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes condicions generals. L'usuari les ha de llegir atentament cada vegada que accedeixi al lloc web, atès que tant el lloc web com les condicions generals són modificables.

El titular del lloc web es reserva la facultat de modificar o actualitzar els continguts i els serveis del lloc web, les presents condicions generals i, en general, tots els elements que integren el disseny i la configuració del lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

1. Informació general del lloc web

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del lloc web.

Titular: JOSEL, SLU (en endavant, “Núñez i Navarro”)
Domicili social: C. Urgell, 230, 08036 Barcelona
CIF: B08236127
Informació registral: Registre Mercantil de Barcelona, tom 36.980, foli 75, full 24.568, secció 2a, inscripció 88a
Telèfon: (+34) 93 552 26 20

2. Necessitat de registre
Amb caràcter general, per accedir als continguts del lloc web no cal que l'usuari es registri, si bé l'ús de determinats serveis sí que pot estar condicionat al registre previ. En aquests casos, abans informarem l'usuari de la necessitat de registrar-se i de les condicions legals aplicables en matèria de privacitat.

Les dades que introdueixi l'usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En el cas que se li assigni una contrasenya, l'usuari, en tot moment, té la responsabilitat de custoriar-la. En conseqüència ha d'assumir qualsevol dany o perjudici que es pugui derivar de l'ús incorrecte, la cessió, la revelació o la pèrdua de la contrasenya. A aquest efecte, es considerarà que l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i els continguts amb la contrasenya d'un usuari registrat ha estat a càrrec d'aquest usuari, el qual ha de respondre, en tot cas, d'aquest accés i d'aquest ús.

3. Normes d'utilització del lloc web
L'usuari s'obliga a fer servir el lloc web i tots els seus continguts i serveis d'acord amb la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes condicions generals. També s'obliga a utilitzar de manera adequada els serveis i/o els continguts del lloc web i a no fer-los servir per a dur a terme activitats il·lícites o que constitueixin un delicte, atemptin contra els drets de tercers i/o infringeixin la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l'usuari es compromet a:

I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
II. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari maliciós) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, dels seus proveïdors o de tercers usuaris de la xarxa Internet.
III. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts en la Constitució i en els tractats internacionals.
IV. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, correu brossa, cartes en cadena, estructures piramidals o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en les àrees que s'hagin concebut exclusivament per a aquesta finalitat, com ara els espais comercials.
VI. No introduir o difondre informacions i continguts falsos, ambigus o inexactes de tal manera que indueixi a error els receptors de la informació.
VII. No suplantar altres usuaris als diferents serveis i/o continguts del lloc web mitjançant les seves claus de registre.
VIII. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o a tercers.
IX. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L'usuari s'obliga a mantenir Núñez i Navarro indemne davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que es vegi amb l’obligació d'assumir com a conseqüència de l'incompliment, per part de l'usuari, de qualsevol de les normes d'ús que s'acaben de detallar. Així mateix, Núñez i Navarro es reserva el dret a demanar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Núñez i Navarro també es reserva el dret de prohibir l'ús dels serveis oferts a través del lloc web a qualsevol usuari que infringeixi les normes i les obligacions establertes en aquestes condicions generals.

4. Exclusió de responsabilitat
Núñez i Navarro no assumeix cap responsabilitat pel que fa a l'actualització d'aquest lloc web amb la finalitat de mantenir la informació actualitzada. Tampoc no garanteix que la informació que s'hi publica sigui precisa ni completa. Per tant, l'usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb els serveis o els continguts descrits en el lloc web.

L'accés de l'usuari al lloc web no implica que Núñez i Navarro tingui l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. En tot cas, correspon a l'usuari tenir les eines adequades per a detectar programes informàtics nocius i desinfectar el dispositiu afectat.
Núñez i Navarro no es fa responsable dels danys que es produeixin en el programari i els equips informàtics de l'usuari o de tercers durant la utilització dels serveis que s'ofereixen en el lloc web. Tampoc no es responsabilitza dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus causats a l'usuari per errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del lloc web en el transcurs de la prestació del servei o amb caràcter previ.

5. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web
El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "llocs enllaçats"). En aquests casos, Núñez i Navarro només es fa responsable dels continguts i els serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. Si l'usuari considera que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a Núñez i Navarro, sense que aquesta comunicació comporti, en cap cas, l'obligació de retirar l'enllaç corresponent.

Així mateix, l'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar, en cap circumstància, la formalització d'acords amb els responsables o els titulars d'aquests llocs. Tampoc no ha de pressuposar que Núñez i Navarro recomani els continguts o els serveis que s'hi proporcionen, els promocioni o s'hi identifiqui.

Núñez i Navarro desconeix els continguts i els serveis dels llocs enllaçats. Per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l'error i la inutilitat dels continguts i/o els serveis dels llocs enllaçats, ni de qualsevol altre dany que no sigui imputable directament a Núñez i Navarro.

En els casos en què l'usuari pugui accedir o sigui redirigit a llocs enllaçats que permetin contractar serveis i/o productes, l'usuari ha de saber i acceptar que Núñez i Navarro actua com un simple intermediari i només facilita l'accés a aquests llocs, de manera que no es fa responsable, ni de manera indirecta ni de manera subsidiària, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin de l'ús i/o la contractació lliures d'aquests serveis i productes de tercers. Igualment, tampoc no es fa responsable de la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels productes i els serveis esmentats. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitador, Núñez i Navarro no és responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin del compliment defectuós o de l'incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers, de la comissió d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, de la inadequació i la defraudació de les expectatives d'aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i els defectes de tota mena que puguin presentar.

6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web —a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i la resta de continuts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i el codi font— són propietat intel·lectual de Núñez i Navarro o de tercers. Per tant, no es pot considerar que estiguin cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. A aquest efecte, Núñez i Navarro es reserva tots els drets d'explotació sobre els continguts del lloc web.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius són titularitat de Núñez i Navarro o de tercers, de manera que no es pot entendre que l'accés al lloc web hi atribueixi cap dret.

7. Contractació de serveis a través del lloc web

7.1. Procediment
El procediment que ha de seguir l'usuari per contractar serveis a través del lloc web és el següent:

1. Primer ha de seleccionar les característiques de la reserva per a l'estada a l'hotel i continuar amb la reserva.
2. La pàgina pot mostrar ofertes diferents que l'usuari pot escollir. La pàgina mostra els preus expressats en euros. Cal seleccionar el servei segons la disponibilitat oferta.
3. Després es visualitzen totes les dades de la comanda, amb indicació del preu amb IVA. L'usuari ha d'omplir les seves dades personals i ha d'indicar les dades de pagament amb targeta bancària. A continuació, l'usuari ha d'acceptar les condicions generals d'ús i de contractació i fer clic al botó "Confirmar".
4. L'usuari rebrà la confirmació de la comanda mitjançant la visualització d'un missatge a la pantalla i la recepció d'un correu electrònic al compte facilitat en el procés de compra.

7.2 Preu
Tret que s'indiqui el contrari, els preus que apareixen al lloc web inclouen l'IVA corresponent. El tipus d'IVA aplicable és el que es disposi legalment en cada moment.

7.3. Exclusió del dret de desistiment
Segons el que s'estableix en l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no és aplicable als contractes relatius al subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents de l'habitatge, el transport de béns, el lloguer de vehicles, el menjar o serveis relacionats amb activitats d'esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

7.4. Altres consideracions
Aquestes condicions generals només estan disponibles per a l'usuari en les llengües següents: castellà, català, anglès, francès, alemany, italià i rus.

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si alguna de les clàusules d'aquestes condicions generals es declara nul·la o ineficaç, ja sigui de manera total o parcial, només es veurà afectada aquesta disposició o la part d'aquesta disposició que resulti nul·la o ineficaç. En tota la resta, les presents condicions generals es mantindran intactes i la disposició esmentada, en la seva totalitat o de manera parcial, es considerarà no inclosa.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes condicions generals es regeixen i s'han d'interpretar d'acord amb la legislació espanyola. Núñez i Navarro i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar l'accés, la utilització i/o la contractació de serveis a través del lloc web als jutjats i els tribunals de Barcelona (Espanya), llevat que la llei estableixi una altra cosa.

Reserva ara

22 jul.
23 jul.
1
2
Modificar / Cancel·lar
O truqueu-nos al telèfon (+34) 935 529 552 o escriviu-nos a 1898@nnhotels.com